آزمون

آسانسوری در یک ساختمان با تعداد طبقات M وجود دارد، ظرفیت قابل حمل توسط این آسانسور حداکثر X نفر و حداکثر Y کیلوگرم وزن است.
نیاز به برنامه ای داریم تا با دریافت مقادیر M و X و Y و اطلاعات افرادی که قصد استفاده از این آسانسور را دارند شامل وزن و طبقه مورد نظر هر فرد ، محاسبه کند که آسانسور چند بار باید در طبقات مختلف توقف کرده و سپس به طبقه همکف بازگردد.
دقت کنید آسانسور باید افراد را به ترتیب اولویت در طبقه مورد نظر پیاده کند.
مثال

M = 5 تعداد طبقات
X = 2 حداکثر ظرفیت افراد
Y = 200 حداکثر مجموع وزن افراد
A = [60,80,40] آرایه ای شامل وزن افراد
B = [2,3,5] آرایه ای شامل طبقه مورد نظر هر فرد

 با توجه به ورودی های بالا آسانسور در ابتدا میتواند تنها 2 نفر از 3 نفر را از طبقه همکف منتقل کرده و ابتدا به طبقه 2 و سپس به طبقه 3 برود ، سپس به طبقه همکف بازگردد و نفر سوم وارد آسانسور شده و او را به طبقه 5 ببرد و سپس مجددا به طبقه همکف باگردد بنابراین تعدا توقف های لازم آسانسور 5 بار می باشد و خروجی برنامه شما باید 5 باشد

زمان پاسخگویی : 90 دقیقه | زبان کدنویسی : javascript

منبع

پاسخ
/**
 * Remove duplicate items from an array
 * @param {Array} arr
 * @returns {Array}
 */
function uniq(arr) {
  return arr.reduce((prev, curr) => {
    if (prev.indexOf(curr) === -1) {
      prev = prev.concat(curr);
    }
    return prev;
  }, []);
}

/**
 * Solution to our problem
 * 
 * @param {Array.} A Array of passengers weights
 * @param {Array.} B Array of passenger destination floors
 * @param {Number}     M Number of floors in the building 
 * @param {Number}     X Elevator max passenger capacity
 * @param {Number}     Y Elevator max weight capacity
 * @returns {Number}    Number of total stops
 */
function solution(A, B, M, X, Y) {
  let trip = 0,
    tripWeight = 0,
    rounds = [];

  for (let i = 0, len = A.length; i < len; i += 1) {
    // If there's an unclosed trip, let’s see if we can get more people in
    if (typeof rounds[trip] !== 'undefined') {
      // Check if we have filled the capacity for the current trip,
      // if so, then close the existing trip and create a new one
      if (rounds[trip].length === X || tripWeight + A[i] > Y) {
        // Increase trip count
        trip++;
        // Reset current weight
        tripWeight = 0;
      }
    }

    // Create an empty array for the current trip
    rounds[trip] = rounds[trip] || [];
    // Push passengers destination to current trip
    rounds[trip].push(B[i]); 
    // Increase current load
    tripWeight += A[i];
  }

  // Remove duplicate floors from each trip, since
  // the elevator will make 1 stop for pessengers that
  // go to the same floor. Then add 1 (return to ground floor)
  rounds = rounds.map(round => uniq(round).length + 1);

  // To get number of total stops, we sum up
  // destination count in each trip.
  return rounds.reduce((prev, curr) => prev + curr, 0);
}

console.log(
  solution(
    [60, 80, 40],  // Weights
    [2, 3, 5],   // Destinations
    5,       // Floors
    2,       // Max passengers
    200       // Max weight
  )
); // -> 5