موفقیت شغلی

بعضی افراد موفقیت شغلی را بهبود وضعیت مالی و بعضی دیگر دستیابی به مراتب اجتماعی می ­دانند. اما بدون شک چنین دستاوردهایی رضایت حقیقی فرد را به دنبال نخواهد داشت.

موفقیت را از نگاه خودتان تعریف کنید و بیندیشید که آیا فردی موفق در زمینه شغلی خود محسوب می ­شوید یا هنوز تا رسیدن به مقصد فاصله زیادی دارید.

موفقیت شغلی زمانی حاصل می شود که فرد بتواند از تمام توانایی ها و امکانات خود در رسیدن به هدف های شغلی استفاده و بهره برداری کند.

فرسودگی شغلی چیست؟
موفقیت شغلی

فرسودگی شغلی چیست؟

انسان به کسب و کار نیاز دارد و برای برآورده کردن نیازهای خود باید از روش‌های مختلفی درآمدزایی کند. با توجه به اینکه چه کسب و کاری دارید و...