توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار را می‌توان مجموعه‌ای از ایده‌ها، ابتکارات و فعالیت‌هایی دانست که برای بهتر شدن یک کسب و کار به کار گرفته می‌شوند.

این امر شامل افزایش درآمد، رشد از نظر توسعه، افزایش سودآوری با ایجاد مشارکت استراتژیک و تصمیم‌گیری درباره‌ی استراتژی‌های کسب و کار است.

مهارتهای مورد نیاز برای توسعه کسب و کار

  • داشتن فکر آزاد
  • تمایل به خود ارزیابی صادقانه و واقع بینانه
  • و توانایی پذیرش عدم موفقیت